Pravidla soutěže Českého rozhlasu Olomouc „Rozhlas – to je výhra“

22. červen 2022

Připravili jsme pro vás na zpříjemnění léta soutěž s názvem Rozhlas – to je výhra. Stačí jen poslouchat a vyhrát zajímavé ceny! Od 1. do 31. července 2022 bude v našem vysílání probíhat telefonická soutěž.

Základní ustanovení

1) Pořadatelem letní soutěže Rozhlas – to je výhra je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2) Soutěž začíná v pátek 1. července 2022 a končí v neděli 31. července 2022.

Účast v soutěži

3) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice. Soutěže se lze zúčastnit telefonicky na čísle 221 555 444.

Výherce

4) Soutěžící, který se dovolá jako první po zaznění signálu soutěže (jingl s názvem soutěže Rozhlas – to je výhra) na uvedené telefonní číslo, si po přepojení do studia vybere libovolné číslo od 1 – 31, pod kterým je ukryta okamžitá výhra. Pod každým číslem od 1 – 31 je vždy ukryta pouze jedna okamžitá výhra. V případě, že si soutěžící zvolí číslo, které již bylo vybráno, má jednu další možnost volby. Pokud si opět vybere číslo, které už bylo vyčerpáno, ztrácí nárok na výhru. Čísla, která již byla vybrána, jsou uvedena na webu www.olomouc.rozhlas.cz.  

Výhry

5) Okamžité výhry:

2x Poukaz na výletní plavbu historickou Olomoucí pro 2 osoby od PEŘEJ tours, 2x CD Penzistor – Fénix a hrnek Penzistor, 2x CD Jiří Pavlica a Hradišťan, Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat (společný koncert), 2x CD Lucie Redlová – Lidová Redlová, 1x CD Ostravská Broadway, 1x CD Marian Friedl – Černobílý svět, 1x CD Kuželovské zpěvulky – V Kuželově sú děvčata…, 1x DVD Richard Pachman – Mistr Jan Hus, 2x kniha Jane Goodallová a Phillip Berman – Důvod k naději. Moje cesta životem od nakladatelství Kazda, 2x kniha Anne Flecková – Energie! Zdravá cesta z labyrintu únavy od nakladatelství Kazda, 2x kniha Raynor Winnová – Bouřlivé ticho od nakladatelství Kazda, 2x kniha Felix Weiss – Květiny – rozpoznejte snadno 100 druhů od nakladatelství Kazda, 2x kniha Martin Gebhardt – Zálesáctví pro celou rodinu od nakladatelství Kazda, 2x kniha Upcyklace – Nový život starých věcí od nakladatelství Kazda, 2x kniha Joachim Mayer – Jan na vyvýšené záhony od nakladatelství Kazda, 2x kniha Anton Sundin - Kapradiny od nakladatelství Kazda, 1x kniha Lena Seise – Skutečný život hospodářských zvířat od nakladatelství Kazda, 2x kniha Pochoutky z chaloupky.

Vyhlášení vítězů a předání výher

6) Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání a uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc www.olomouc.rozhlas.cz .

7) Vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.

8) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů
po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

Prohlášení pořadatele

9) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

10) Výherce cenu neobdrží, není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 14 dnů po vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

11) Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

12) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

13) Soutěž je určena posluchačům ČRo. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

14) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.

15) Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

16) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

17) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...