Pravidla soutěže Mazlíček roku

1. červen 2017
Pejsek se zmrzlinou

Zde najdete úplná pravidla soutěže Mazlíček roku:

1) Pořadateli soutěže Mazlíček roku (dále jen jako „soutěž“) jsou:
Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053, konkrétně rozhlasová stanice Olomouc, se sídlem Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc, zastoupená ředitelem regionálního vysílání MUDr. Mgr. Josefem Podstatou, aVLTAVA – LABE- PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ 61860981, Region Střední Morava, vydavatelství regionálních Deníků v Olomouckém kraji, zastoupené na základě pověření Mgr. Martinem Nevyjelem, ředitelem(dále jen jako „pořadatel“).

2) Soutěž bude probíhat od 1. května 2016 do 31. května 2017. V rámci soutěže budou probíhat měsíční kola soutěže (dále jen „měsíční kola“). Každé měsíční kolo bude probíhat vždy od prvního do posledního dne daného kalendářního měsíce. Finále soutěže bude probíhat od 1. května 2017 do 31. května 2017.

3) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

4) Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním příspěvku – fotografie svého domácího zvířete (dále jen „mazlíček“):a) e-mailem na adresu marketing.olomouc@rozhlas.cz, nebo
b) poštou na adresu Český rozhlas Olomouc, Horní nám. 21, 771 06 Olomouc.

5) Soutěžní příspěvek musí obsahovat jméno domácího mazlíčka, jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo soutěžícího. Soutěžící rovněž může připojit vtipný popis situace, ve které byla fotografie pořízena.

6) Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny. ČRo neodpovídá ani neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů ani za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

7) Příspěvek soutěžícího musí být původní, tj. soutěžící je autorem příspěvku. Zasláním příspěvku soutěžící stvrzuje, že je autorem příspěvku a poskytuje pořadateli bezúplatnou licenci užít fotografii, a to bez časového, množstevního a územního omezení. ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie uvede v popisku jméno a příjmení autora.

8) Ze zaslaných příspěvků bude po uplynutí každého kalendářního měsíce pořadatelem vybráno 20 nejzajímavějších fotografií. Vybrané příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc www.olomouc.rozhlas.cz (dále jen „web ČRo Olomouc“) a v příloze Deník Senior regionálních Deníků Střední Morava (Olomoucký deník, Šumperský a jesenický deník, Prostějovský deník, Přerovský a hranický deník). Mezi 20 zveřejněnými soutěžními příspěvky se uskuteční hlasování návštěvníků webu ČRo Olomouc o mazlíčka měsíce. Hlasování bude probíhat prostřednictvím webu ČRo Olomouc. Výhercem, tedy mazlíčkem měsíce, se stává příspěvek, který získá nejvyšší počet hlasů. Soutěžící příspěvku s nejvyšším počtem hlasů v daném kalendářním měsíci postupuje do finále. Výsledky hlasování a výherce každého měsíčního kola budou zveřejněny na webu ČRo Olomouc a v regionálním Deníku Střední Morava nejpozději do 1 týdne od konce příslušného měsíce.
Ve finále se hlasování o mazlíčka roku uskuteční prostřednictvím hlasování na webu ČRo Olomouc nebo prostřednictvím SMS zaslaných na telefonní číslo 900 11 07 ve tvaru: Mazlicek (mezera) číslo fotografie (mezera) jméno a příjmení hlasujícího. Výhercem finále, tedy Mazlíčkem roku, se stává příspěvek, který získá nejvyšší počet hlasů.

9) Výhry:
a) Ceny pro výherce měsíčního kola: Každý výherce měsíčního kola získá dle vlastního výběru buď krmivo pro psy Hubert 3 kg, nebo krmivo pro kočky ČiČi 1,7 kg. V soutěži je dohromady 12x krmivo pro psy Hubert 3 kg a 12x krmivo pro kočky ČiČi 1,7 kg.

b) Ceny pro výherce finále: Výherce finále získá dle svého výběru buď krmivo pro psy Donny 2x 10 kg, nebo krmivo pro kočky ČiČi 15 kg. V soutěži je dohromady 1x krmivo pro psy Donny 2x10 kg a 1x krmivo pro kočky ČiČi 15 kg.

10) V případě, že dva a více příspěvků získá v měsíčním kole či finále shodný nejvyšší počet hlasů, výhercem měsíčního kola, resp. finále, se stává příspěvek, který byl do soutěže zaslán nejdříve.

11) Výherci finále budou zveřejnění nejpozději v termínu od 1. 6. do 7. 6. 2017 na webu ČRo Olomouc a v regionálním Deníku Střední Morava.

12) Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které soutěžící zaslal pořadateli spolu se soutěžním příspěvkem.

13) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

14) Jednotlivé ceny budou výhercům předány osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) na základě podpisu předávacího protokolu nebo odeslány na adresu, kterou výherce sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení hlasování.

15) V případě, že se do 14 dnů od zveřejnění výherců měsíčního kola či finále soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání ceny, ztrácí tento výherce nárok na cenu a ta propadá ve prospěch pořadatele.

16) V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s cenou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících převzetí ceny výhercem, které nezpůsobí pořadatel, ztrácí výherce nárok na cenu a ta propadá ve prospěch pořadatele.

17) ČRo neodpovídá ani neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození cen zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neodpovídá za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

18) Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně její hodnoty a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

19) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

20) Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a VLTAVA – LABE – PRESS, a.s. a osoby ve smluvním vztahu s ČRo nebo VLTAVA – LABE – PRESS, a.s., jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

21) Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání účasti v soutěži či obdržení cen právní cestou je vyloučeno.

22) Finanční plnění výher není možné.

23) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

24) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz