Pravidla soutěže Vyhrajte hokejové dresy Kohoutů

12. leden 2016
Martin Vyrůbalík podepisuje svůj dres

Zde najdete úplná pravidla soutěže Vyhrajte hokejové dresy Kohoutů!

1) Pořadatelem zimní soutěže Vyhrajte hokejové dresy Kohoutů je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053, konkrétně rozhlasová stanice Olomouc (Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc), zastoupený ředitelem MUDr. Mgr. Josefem Podstatou (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2) Soutěž začíná v pátek 15. ledna 2016 a končí v neděli 7. února 2016.

3) Účastnit se soutěže lze telefonicky na čísle 585 100 100 po dobu trvání soutěže. Soutěžící, který po zaznění signálu soutěže (skandování fanoušků z ochozů) se dovolá jako první na uvedené telefonní číslo, si po přepojení do studia tipne počet bodů a skóre HC Olomouc po skončení základní části hokejové Extraligy.

4) Hokejový dres HC Olomouc vyhrávají dva soutěžící, jejichž tipy budou nejpřesnější,
tj. budou shodné se skutečným výsledkem nebo mu budou nejblíže. V případě shodných tipu, vyhrává dřívější tip. Všechny tipy jsou uvedeny na www.olomouc.rozhlas.cz.

5) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

6) Výhry: 2x hokejový dres HC Olomouc s podpisem hráčů (Vyrůbalík, Ondrušek), velikost XXL.

7) Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání v termínu od 5. 3. do 11. 3. 2016 a zároveň budou v tomto termínu uvedeni na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc.

8) Každý soutěžící, který se dovolá jako první do soutěže po sdělení tipu ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.

9) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) na základě předávacího protokolu nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení celé soutěže.

10) ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

11) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

12) V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

13) V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

14) Každý účastník soutěže může tipovat pouze jedenkrát v průběhu celé soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

15) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

16) Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

17) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

18) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz