Pravidla soutěže Zapište se do historie letního kina v Olomouci

9. červen 2016
Letní kino v Olomouci

Tady najdete úplná pravidla soutěže o nový název areálu bývalého letního kina v Olomouci:

1) Pořadatelem soutěže Zapište se do historie letního kina v Olomouci (dále jen jako „soutěž“) je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053, konkrétně rozhlasová stanice Olomouc, se sídlem Horní náměstí 21, 771 06 Olomouc, zastoupená ředitelem regionálního vysílání MUDr. Mgr. Josefem Podstatou.
(dále jen jako „pořadatel“).

2) Soutěž bude probíhat od 9. června 2016 do 29. června 2016.

3) Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním příspěvku – návrhu názvu areálu letního kina v Olomouci (dále jen „příspěvek“ či „návrh“) :
a) v období od 9. do 19. června 2016 prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetové adrese www.olomouc.rozhlas.cz (dále jen „web Českého rozhlasu Olomouc“)
b) v období od 13. do 17. června 2016 sdělením svého návrhu názvu telefonicky do vysílání na základě výzvy moderátora bezprostředně předcházející takovému telefonátu.

4) Poté vlastník areálu letního kina v Olomouci vybere z obdržených návrhů pět nejoriginálnějších názvů. V období od 21. do 29. června 2016 budou soutěžící hlasovat na webu Českého rozhlasu Olomouc o nejlepší název z těchto pěti vybraných návrhů.

5) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

6) Soutěžní příspěvek musí obsahovat jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo soutěžícího.

7) Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny. ČRo neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

8) Příspěvek soutěžícího musí být původní, tj. soutěžící je autorem příspěvku. Zasláním příspěvku soutěžící stvrzuje, že je autorem příspěvku a poskytuje pořadateli bezúplatnou licenci užít příspěvek, a to bez časového, množstevního a územního omezení.

9) Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pátek 1. července 2016 v areálu letního kina v Olomouci, kdy proběhne opékání špekáčků s moderátory a redaktory Českého rozhlasu Olomouc a v průběhu vysílání Českého rozhlasu Olomouc v čase 9:00 – 17:00.

10) Vítězným názvem se stane ten, který obdrží nejvíce hlasů. Bude-li takových návrhů více, platí, že vítězným je ten návrh, který byl do soutěže zaslán dříve.

11) Výhry:
a) Cena pro autora vítězného návrhu názvu areálu letního kina v Olomouci je dárkový poukaz na konzumaci v hostinci Chomout v hodnotě 600,- Kč
b) Ceny pro hlasující posluchače: 30., 60. a 90. hlasující získá jedno dárkové balení Pivovaru Chomout v hodnotě 250,- Kč.

12) Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které soutěžící zaslal pořadateli spolu se soutěžním návrhem či při odeslání svého hlasu.

13) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

14) Jednotlivé ceny budou výhercům předány osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Horní náměstí 21, Olomouc) na základě podpisu předávacího protokolu nejpozději do 3 týdnů po vyhlášení výsledků soutěže.

15) V případě, že se do 14 dnů od vyhlášení výherců nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání ceny, ztrácí tento výherce nárok na cenu a ta propadá ve prospěch pořadatele.

16) V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, či v případě dalších okolností vylučujících převzetí ceny výhercem, které nezpůsobí pořadatel, ztrácí výherce nárok na cenu a ta propadá ve prospěch pořadatele.

17) ČRo neodpovídá ani neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození cen zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neodpovídá za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

18) Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně její hodnoty a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

19) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

20) Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

21) Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání účasti v soutěži či obdržení cen právní cestou je vyloučeno.

22) Finanční plnění výher není možné.

23) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

24) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz