Pravidla soutěže Zpívám česky, zpívám rád! Českého rozhlasu Olomouc

1. květen 2023

Zpívejte s Českým rozhlasem Olomouc každý všední den v 07:20. Přichystali jsme si pro vás několik českých písní, které si rád zazpívá téměř každý. Vaším úkolem bude správně dokončit frázi písně, protože vždy uslyšíte pouze část a zbytek bude na vás.

Základní ustanovení

1) Pořadatelem soutěže Hudební hádanka Českého rozhlasu Olomouc je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2) Soutěž začíná v úterý 2. května 2023 a končí ve středu 31. května 2023 a probíhá od pondělí do pátku pouze ve všední dny. Výherce horského kola bude vybrán v živém vysílání v pátek 2. června 2023.  

Účast v soutěži

3) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

4) Soutěžící, který se dovolá jako první po výzvě moderátora k zapojení do soutěže Zpívám česky, zpívám rád v čase konání soutěže a správně doplní text písničky, která zazní v ukázce, vyhrává. Každý soutěžící má v jednom kole pouze jeden pokus. Pokud neuspěje, mohou dostat šanci další maximálně dva volající. V jednom soutěžním kole (v jeden den) se soutěže mohou zúčastnit maximálně tři soutěžící. Příspěvek soutěžícího musí být původní, tj. soutěžící je autorem příspěvku.

5) Soutěže se lze zúčastnit telefonicky na čísle 221 555 444.

Výherce

6) Soutěžící, který jako první v daný den správně doplní text písně, která zazní v ukázce, se stává výhercem drobné ceny a zařadí se do soutěže o horské kolo.

7) Ze všech soutěžících, kteří v jednotlivých dnech správně doplnili text písně, která zazněla v ukázkách, bude v pátek 2. června 2023 vybrán výherce horského kola.

Výhry

8) Výhry: 11x termohrnek ČRo Olomouc, 5x flash disk ČRo Olomouc, 5x plecháček ČRo Olomouc

Vyhlášení vítězů a předání výher

10) Výherci budou vyhlášeni v živém vysílání.

11) Vítěz soutěže po sdělení výhry ve vysílání nepokládá telefon a mimo vysílání sdělí režii své jméno, příjmení, adresu pro zaslání ceny a své telefonní číslo.

12) Cena bude vítězi předána osobně v budově Českého rozhlasu Olomouc (Pavelčákova 2/19, Olomouc) nebo odeslána na adresu, kterou sdělil pořadateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení celé soutěže. Pořadatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

Prohlášení pořadatele

13) Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

14) Výherce cenu neobdrží, není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 14 dnů po vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

15) Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru v průběhu celé soutěže, ale může se stát výhercem horského kola. Pokud by byl vybrán účastník, který už výhru obdržel, dojde neprodleně k novému výběru, a to v pořadí dalšího správného telefonátu v rámci daného soutěžního kola. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí Pořadatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

16) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

17) Soutěž je určena posluchačům ČRo. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

18) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu.

19) Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

20) Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

21) Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese: www.olomouc.rozhlas.cz

autor: Český rozhlas Olomouc
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.