Dolní a Horní Krčmy už dávno splynuly s Mohelnicí. Jejich historie však s městem moc nesouvisí

26. leden 2023

Pod správu Mohelnice dnes, kromě samotného města, patří také poměrně velký počet integrovaných obcí. Některé z nich jsou od centra poměrně vzdálené, jiné dnes s Mohelnicí splynuly a i mnozí obyvatelé těchto osad netuší, že jsou vlastně vesničané.

To je i případ dvou osad, které najedeme na jižním okraji města, které dodnes poznáme jen podle jmen zdejších ulic a i některých prvků zástavby. Jedná se o Horní a Dolní Krčmy, osady, které ještě do poloviny předminulého století nejenže nepatřily k městu, ale dokonce byly i součástí jiného panství.

Dnes je opravdu těžké pro neznalého místních poměrů rozlišit, kde se tyto obce nacházely. O něco jednodušší je to v případě osady Horní Krčmy. Ta se dnes z větší části nachází za dálnicí, protínající dnešní Mohelnici. Najdeme zde křižovatku s výpadovkou na Loštice a právě za ní se Horní krčmy rozkládají.

Dolní Krčmy, tam je to ještě složitější. Původní osada se doslova lepila na předměstí Mohelnice. Hranici tvořila mýtnice, která stávala na dnešní Olomoucké silnici na mostě přes Podolský potok, který tudy tehdy protékal. Ten připomíná socha sv. Jana Nepomuckého kousek nad současnou restaurací U Slunce.

A právě zde i dnes odbočuje z Olomoucké ulice, která nese jméno Dolní Krčmy a je připomínkou někdejší osady. Dalším důkazem může být i částečně dochovaná dispozice zástavby, kde na předměstské domky navazují zemědělské usedlosti obyvatel někdejší vesnice.

Mimochodem, právě tudy vedla stará cesta mířící do Loštic. Ta směřovala přes Dolní a Horní Krčmy, okolo původního hostince, který dal obci jméno směrem k dnešní restauraci na Pešti a pak do Žadlovic a do Loštic.

Nová loštická silnice byla budována až v roce 1823, tedy v době, kdy už zde obě obce existovaly. Mimochodem, ještě v roce 1909 byla vybudována silnice v tomto směru, tentokrát už vedoucí jen do Žadlovic. Ta později zanikla a dnes v její trase vede cyklostezka. V letech 1972 až 1975 obě obce rozdělila dálnice, která přerušila i starou cestu.

Historie obou osad začíná v dávné minulosti, kdy zde je na vrchnostenské půdě vytvořen hospodářský dvorec a u něj hostinec. Tato část pozemků patřila od roku 1717 do držby kartuziánského řádu se sídlem v Olomouci, kterým patřilo Doubravické panství. Právě v roce 1717 kupují mniši od Bukůvků z Bukůvky také Pavlov, Radnici a Lechovický statek a k němu patřil i zdejší dvorec.

V roce 1782 však byl v rámci josefínských reforem klášter zrušen a statek připadl náboženskému fondu. V té době už kolem statku v dnešních Krčmách stály nějaké domy a tak byl zbytek půdy rozparcelovány a vznikly dvě familiantské osady, Ober a Nieder Swägersdorf. Jejich vznik je datován do konce 18. století, kdy už jsou uváděny mezi obcemi, kde byla v roce 1797 proměněna robota na peněžní dávky.

V roce 1793 žilo v Horních Krčmách v 15 domech 75 obyvatel a v Dolních Krčmách v 17 domech 57 obyvatel. V roce 1834 už žilo v Horních Krčmách 142 obyvatel a v Dolních 198 trvale bydlících osob.

I když až do konce patrimoniální správy obě obce patřily pod Doubravické panství, které v té době spravovali dědicové lanckraběte Bedřicha z Fürstenberka, který jej v roce 1807 koupil, přiškoleny i přifařeny byly obě obce od počátku do Mohelnice.

Po roce 1848 měly obě obce vlastní politickou správu a byly součástí mohelnického soudního a zábřežského politického okresu. Samostatnost obou obcí skončila hned v roce 1945, kdy byly přičleněny do Mohelnice. Památek se zde moc nezachovalo. Patří k nim budova s mansardovou střechou při loštické silnici, která je pozůstatkem bývalého hostince či kaplička sv. Petra a Pavla z konce 18. století v Horních Krčmách. V Dolních Krčmách pak najdeme nedávno opravený kříž.

Spustit audio