Jít do lesa je jako jít na návštěvu, říká myslivec Jiří Procházka

19. červenec 2021

Věděli jste, že při trávení volného času v lese máte taky svá práva a povinnosti? Stanovuje je Lesní zákon. V něm se dozvíte, co smíte a co je zakázáno, co je v lese chráněno či jaké pravomoci má lesní stráž. I v lese totiž platí zákony. Pověděl nám o nich v Dobré radě Jiří Procházka, myslivec, předseda kynologické komise českomoravské myslivecké jednoty.

Co je v lese dovoleno?

Ze zákona má každý právo na volný přístup do lesů. Vlastníci lesa nesmí svůj les oplotit, s výjimkou pro lesní školky, ochranu lesních porostů před zvěří, obory nebo farmy chovů zvěře. V lese můžete také sbírat pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest.

Co je v lese zakázáno?

Právo volně vstupovat do lesů s sebou nese i povinnosti stanovené k ochraně lesa.  Zákon o lesích zakazuje les jakkoli poškozovat. Výslovně se pak nesmí například:

  • Rušit klid a ticho;
  • Jezdit a stát s motorovými vozidly;
  • Jezdit na kole mimo vyznačené lesní cesty nebo trasy;
  • Kouřit a rozdělávat otevřený oheň mimo vyhrazená místa (ten je zakázáno rozdělávat až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa!);
  • Odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
  • Tábořit mimo vyhrazená místa;
  • Znečišťovat les odpady a odpadky;
  • Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les;
  • Těžit nebo ničit stromy a keře.

Na pobyt v lese se také vztahují povinnosti, které ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V lese tak například nesmíte ničit zvláště chráněné rostliny nebo ohrožovat zvláště chráněné živočichy.

Pokud je les navíc součástí nějakého zvláště chráněného území (např. národní park, chráněná krajinná oblast či přírodní rezervace), stanoví zákon ještě další omezení. Na území I. zóny národního parku je kupříkladu zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty. Konkrétní omezení pro dané zvláště chráněné území závisí na typu chráněného území a je upraveno kromě zákona také v dokumentu, kterým bylo zvláště chráněné území vyhlášeno. Více se i na toto téma dozvíte v Dobré radě s Jiřím Procházkou.

autor: zos
Spustit audio