Hrdibořické rybníky jsou ostrovem nedotčené přírody uprostřed hanácké stepi

12. květen 2021

Symbolem Hané jsou široké lány. Na těch se ale příliš rostlin a živočichů nevyskytuje. I tady se ovšem najdou místa, která jsou doslova rájem všeho živého, co tato kulturní step sama hostit nemůže. Jedním z bohatých biotopů je Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky.

Jak už název napovídá, nachází se oblast vodních ploch a slatin nedaleko Hrdibořic na Prostějovsku. Podle geologů může za vznik slatinné lokality v těsné blízkosti obce řeka Morava. Dnes protéká poměrně daleko, ale před mnoha tisícovkami let se tok Moravy k oblasti více přibližoval. Díky tomu vznikla rozsáhlá pánev utěsněná sedimenty jílových zemin, která byla dostatečně zásobovaná vodou. Po ústupu Moravy do ní vodu přiváděla říčka Blata, která je páteřním tokem horní části Hané.

Tyto geologické poměry společně s výskytem rozsáhlých ostřicových podmáčených luk vedly k tomu, že se zde po tisíciletí ukládala vrstva rostlinných zbytků, které se díky nedostatečnému přístupu kyslíku postupně měnily ve slatinná pole s rašelinovým podložím.
Stav trval až do 20. století, kdy si dosud nevyužívané lokality všimli podnikaví sedláci, kteří začali místní rašelinu těžit. Využívali ji jako hnojivo, prodávali ji lázním a v neposlední řadě s ní po usušení i topili.

Vzniklé rybníky přitáhly vzácné rostliny a živočichy

V důsledku vytěžení části rašeliny vznikly u Hrdibořic čtyři různě velké vodní plochy, kterým se začalo říkat Hrdibořické rybníky, byť s rybníky měly jen pramálo společného. Protože se jednalo o jednu z mála přírodě blízkých ploch, která postupně navíc obrůstala vhodnou vegetací, začaly se sem stahovat mokřadní druhy rostlin i živočichů, a to mnohdy velmi vzácných.

Kombinace vodních ploch, lesů a luk je lákadlem pro velké množství živočichů i rostlin

Nejvýznamnější je zdejší populace ptáků, kde se potkávají druhy vodní i lesní, které obývají přilehlé lužní porosty. Žije zde například bukáček malý, čírka modrá, chřástal vodní, rákosník velký, potápka roháč, různé druhy poláků, lyska černá, labuť velká či ledňáček. V rezervaci hnízdí také dravec moták pochop.

Vodní prostředí je rájem obojživelníků, zejména skokanů, ale také rosniček. Z plazů zde žije užovka obojková a významné jsou také společenstva ryb. Kromě běžných druhů zde žije například karas a také vzácná hořavka duhová či slunka obecná.

Bohatá je zdejší lokalita také na rostliny. Těch zde roste nepřeberné množství, včetně chráněných druhů. K těm nejvýznamnějším patří zejména potočnice drobnolistá, která se vyskytuje v České republice pouze na dvou místech, a hlavně pak nenápadná matizna bahenní, kterou najdete jen zde a pak až v Polsku a za Uralem.

Celou oblast ohrožuje v současné době pokles vodní hladiny, který je znatelný i při běžném pohledu. Hrdibořické rybníky jsou nicméně stále vítaným útočištěm pro všechny živočišné a rostlinné druhy z Hané.

autor: kbz
Spustit audio