Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?

26. srpen 2019
Právní poradna

Energetický zákon ukládá povinnost vlastníku el. vedení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o věcném břemeni liniové stavby. „V případě nesouhlasu, vyvlastňovací úřad zřídí věcné břemeno tzv. vyvlastněním,“ říká JUDr. Jan Rytíř.

Věcné břemeno se zřizuje za náhradu. „Náhradu za zřízení věcného břemene i za výkon práva odpovídajícímu věcnému břemeni,“ doplňuje olomoucký právník.

Věcná břemena k nemovitým věcem nabývají účinnosti zápisem do katastru nemovitostí, který je veřejným rejstříkem. Končí stejným způsobem, jakým vznikla.

„Např. dohodou o zániku, nebo smrtí osoby, které věcné břemeno svědčí, případně může zaniknout z rozhodnutí státního orgánu,“ vyjmenovává v Právní poradně Jan Rytíř.

autor: voj
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...