Musíte strpět sloup elektrického vedení na svém pozemku?

26. srpen 2019
Právní poradna

Energetický zákon ukládá povinnost vlastníku el. vedení uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o věcném břemeni liniové stavby. „V případě nesouhlasu, vyvlastňovací úřad zřídí věcné břemeno tzv. vyvlastněním,“ říká JUDr. Jan Rytíř.

Věcné břemeno se zřizuje za náhradu. „Náhradu za zřízení věcného břemene i za výkon práva odpovídajícímu věcnému břemeni,“ doplňuje olomoucký právník.

Věcná břemena k nemovitým věcem nabývají účinnosti zápisem do katastru nemovitostí, který je veřejným rejstříkem. Končí stejným způsobem, jakým vznikla.

„Např. dohodou o zániku, nebo smrtí osoby, které věcné břemeno svědčí, případně může zaniknout z rozhodnutí státního orgánu,“ vyjmenovává v Právní poradně Jan Rytíř.

autor: voj
Spustit audio